Internationaal - ZZF O12 -toernooi
Sportblessurespreekuur
Hawaii Party
Aanvoedersvergadering overige senioren

Hoofdmenu

Bestuurstafel: verslag ALV 27 nov

v97 van de bestuurskamer

Na nog even genoten te hebben van de tweede helft van AEK Athene – Ajax (0-2; door in de Champions League) startte de Algemene Ledenvergadering een uur later dan gebruikelijk. Er was veel te vertellen, maar rond half elf konden we toosten op een geslaagde bijeenkomst.

 

In de vertrouwde bezetting met enkele aangekondigde afwezigen opende de voorzitter Ton van Emmerik de vergadering. Na enkele eerste mededelingen werd een minuut stilte genomen voor hen die ons het laatste halfjaar zijn ontvallen. Eén daarvan is Rob Ferguson. Op voordracht van het bestuur en met instemming van de ALV is unaniem besloten Rob postuum het erelidmaatschap te verlenen. Adrie en de zonen Maarten en Matthijs hebben de bijbehorende bloemen en oorkonde in dank aanvaard.

 

 

De voorzitter is ingegaan op de huidige samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur en kon meedelen dat er binnen de gelederen een kandidaat penningmeester is gevonden. Deze is zich aan het inlezen en zal na een te volgen procedure in de volgende ALV worden benoemd.

 

In het rijtje actuele ontwikkelingen is de totstandkoming en de taakomschrijving van de Voetbal Technische Commissie (VTC) toegelicht. De evaluatie van het Jeugdvoetbal wordt in december afgerond. De voorzitter meldt dat de financiële onderbouwing van het realiseren van een 300 meter rondbaan gestaag vordert. De aanstaande Rendierenloop wordt dringend onder de aandacht gebracht; het lijkt erop dat dit nieuw bedachte evenement wel eens een groot succes kan gaan worden in Voorschoten! Meldt u aan, als deelnemer of vrijwilliger!

 

Van de accommodatiezaken werden door Fred Veldman het herstelde sponsorbord en de nieuwe kozijnen van het kleedkamergebouw genoemd. De vloeren van de kleedkamer containers zijn voorlopig weer hersteld en worden mogelijk grootschaliger aangepakt. Verder is ingegaan op de kwaliteit van het kunstgras (met name veld 2; volgens plan te vervangen in 2020), de LED verlichting en de sterk verbeterde wifi en internetverbindingen. Met dank aan de Club van 100 konden diverse materialen en meubilair worden aangeschaft.

 

Tonnie van Genugten presenteert de commissie (Sociaal) Veilig Sportklimaat in wording. Een commissie die zich ondermeer gaat bezighouden met vormen van grensoverschrijdend gedrag als pesten, discriminatie, (seksuele)  intimidatie en agressie. Tonnie stelt op het scherm de twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan de aanwezige leden voor.

 

De voorzitter licht de stand van zaken toe ten aanzien van de financiering van het huidige kledingplan. Er wordt een aanzienlijke kostenstijging geconstateerd. In werkgroepverband worden voorraadbeheer en financiële zaken nader onder de loep genomen.

 

De huidige gunste BTW regeling voor sport gerelateerde uitgaven komt per 1 januari 2019 te vervallen. Dat betekent een aanzienlijke kostenstijging van zaken die nu nog op de begroting staan (nieuw kunstgras; sportmateriaal). daarnaast zijn er begrensde subsidiemogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen. Het overleg over de toekomst van de SBSSA is gaande.

 

Binnen de vereniging zijn initiatieven genomen om sportmateriaal beter en efficiënter te gaan beheren. De werkgroep materiaalbeleid denkt aan slimme oplossingen van ballenopslag en –beheer en toont aan de leden een voorbeeld van een handige ballenwagen. Verder wordt gedacht aan nieuwe ballenhengels waarvan er al een met succes is uitgeprobeerd.

 

In het jaarverslag afdeling Seniorenvoetbal memoreert Fred Veldman de herschikking van de herenteams en de ontwikkelingen in het vrouwen- en 7x7 voetbal en het walking Football. Tonnie van Genugten gaat in op de ontwikkeling ledenaantal bij de jeugd; het plezier van en over de kleinste jeugd; het succes van de nieuwe spelvormen jeugdvoetbal; de trots op de succesvolle jeugd scheidsrechters; de geslaagde voetbalevenementen; de successen van de trainersopleiding, de promotie van JO19-1 naar de 4e divisie en de 8 kampioenen teams.

 

Matthijs gaat in op het overlijden van de voorzitter Atletiek, de ontwikkelingen in het trainersbestand en de sportieve prestatie van Matthijs Dirks, 3e van nederland op de 400m!

Hij memoreert de acties voor de 300m baan zoals de meter- en de broodactie en de aanstaande Rendierenloop. “De baan moet er komen”, zo is beloofd aan zijn vader Rob.

 

De reeds afgetreden penningmeester Arthur Pinkse licht zijn laatste jaarverslag 2017-2018 toe. De toelichting is helder en leidt niet tot grote vragen. De kascommissie is eveneens positief en ook de Raad van Toezicht heeft een positief advies afgegeven. Piet van Dijken geeft aan dat de Raad van Toezicht in functie blijft tot zolang een ander advies van het bestuur wordt overgenomen. Op voorstel van de voorzitter Ton van Emmerik stemt de Algemene ledenvergadering in met het verlenen van décharge aan het bestuur. Paul van Paassen overhandigt Arthur als dank namens de kascommissie een fraai boeket.

 

Van de kascommissie wordt Esha van der Hulst bij afwezigheid herbenoemd; er wordt naar kandidaten gezocht om het werk van Rik Koemans en Paul van Paassen over te nemen.

 

In de rondvraag wordt nog een keer een dringende oproep gedaan om Matthijs Ferguson te steunen in zijn poging om de Vrijwilliger van het jaar te worden in de AD competitie.

 

Tenslotte dankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en nodigt hij een ieder uit voor het gratis rondje namens het bestuur.

 

Peter Dubbeling, secretaris.       

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.