Sportblessurespreekuur
Demonstratieavond Excelsior
Bestuur
Sportblessurespreekuur

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – samenvatting ALV 5 juni

v97 van de bestuurskamer

De Algemene Ledenvergadering van 5 juni werd al direct in het begin aangenaam verstoord met de onverwachte binnenkomst van burgemeester mevrouw Bouvy-Koene. Met in haar gevolg de familie Zeldenrust en een vertegenwoordiging van het Christelijk Residentie Mannenkoor uit Den Haag werd al gauw duidelijk wat hiervan de bedoeling was: het uitreiken van het welverdiende Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau aan onze zeer gewaardeerde Dick Zeldenrust. Voor Dick was de verrassing groot; de lovende woorden welgemeend. Namens alle aanwezigen: Dick, van harte gefeliciteerd!

 

De voorzitter Ton van Emmerik is eerst ingegaan op een aantal algemene en actuele onderwerpen. Zo is uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van het Technisch Beleid van de voetbal. De doorstroming van de jeugd naar de senioren is aanmerkelijk verbeterd: 15 à 20 spelers zijn aan de selecties van de zaterdag en de zondag toegevoegd. Er komt meer aandacht voor het vrouwenvoetbal en de jeugdafdeling wordt geëvalueerd. Daarvoor is een projectgroep en een klankbordgroep ingesteld. Het technisch beleid wordt verder uitgewerkt, maar de eerste resultaten van het nieuwe technisch beleidsplan zijn intussen al zichtbaar.

 

Het plan voor de 300 meter baan wordt verder uitgewerkt. Met name de financiering is een stevig onderwerp voor de werkgroep. Op diverse manieren wordt gewerkt aan het financieel mogelijk maken van de baan (meteractie; broodactie; obligatieplan en subsidies). Binnenkort meer nieuws over het obligatieplan. Leden en sponsoren worden opgeroepen om mee te doen. Naar verwachting kan in de ALV van het najaar een definitief plan worden voorgelegd.      

 

De lening uit 2011 kan bijna worden afgelost. Daardoor ontstaat ruimte in de begroting, maar de wensenlijst is lang. Uitgeven is niet zo moeilijk, maar zekerheid verkrijgen over de inkomsten en rekening houden met toekomstige uitgaven een stuk lastiger. De werkgroep accommodatie kijkt naar de kwaliteit van de gebouwen en de toplagen. Gelukkig kan een en ander nog jaren mee, maar er moet wel aandacht zijn voor onderhoud van de kleedkamers, de kantine/toiletgroepen. Wellicht kunnen de toplagen van de velden 2, 5 en 6 gefaseerd worden vervangen; helaas zijn de kosten per toplaag intussen sterk opgelopen.

 

De stand van zaken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming is toegelicht. Het waarom wordt uitgelegd en de gevolgen van de AVG worden met voorbeelden besproken. In het kort komt het erop neer dat de vereniging in al haar geledingen voorzichtiger moet omgaan met het beheren van de gegevens van de ledenadministratie. Het inschrijfformulier Lidmaatschap is aangepast, evenals de Huisregels. Nieuw op de site is het Privacy document. De komende weken wordt de invoering van de AVG verder uitgewerkt en toegelicht.

 

De samenstelling van het bestuur wijzigt. Peter van Noort is al teruggetreden als voorzitter Jeugd. Met algemene stemmen wordt ingestemd met de voordracht van Leo van Grol en Tonnie van Genugten die de functie Jeugdvoorzitter in een duobaan willen uitvoeren. Arthur Pinkse treedt af als penningmeester waardoor een vacature is ontstaan waarvoor met spoed kandidaten worden gezocht en gevraagd. Ton bedankt Peter (geblesseerd afwezig) en Arthur (geblesseerd aanwezig) voor hun inzet en wenst beide heren tegelijk een goed herstel toe.

 

De behandeling van de begroting geeft –mede door het opstappen van de penningmeester – reden tot een stevige discussie over de haalbaarheid van de begroting, rekening houdend met de te verwachten aanstaande grote investeringen voor de accommodatie. Het advies van de Raad van Toezicht aan de ALV komt erop neer dat de RvT positief adviseert, maar van het bestuur verlangt dat deze goed wordt bewaakt, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant, en met spoed de vacature van penningmeester invult. De financiering van de aanstaande grote investeringen is weliswaar van groot belang, maar is voor de voorgelegde begroting geen reden om de begroting voor het komende seizoen af te raden.

 

De begroting 2018-2019 wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Het signaal richting bestuur is goed begrepen en heeft de aandacht van het bestuur.

 

Met het aflossen van de lening uit 2011 komt de positie en het functioneren van de Raad van Toezicht in een ander daglicht te staan. Namens de RvT stelt Pieter van Dijken een stemming voor hoe verder te gaan: opheffen? Omvormen? Handhaven? Een snelle stemming en een spontaan opgericht stembureau levert op dat de ALV voorstelt om te zoeken naar een voortzetting van de Raad met een functie tussen Omvormen (Advies) en Handhaven (Toezicht). In samenspraak met het bestuur wordt een en ander nader uitgewerkt.

 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de ALV af, uiteraard met het vertrouwde eerste rondje van het bestuur.

 

Peter Dubbeling,

secretaris

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.