Circuittraining
Algemene Ledenvergadering
Circuittraining
Sportblessurespreekuur

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – verslag ALV 21 nov

v97 van de bestuurskamerDe Algemene Ledenvergadering (ALV) kende deze keer een matige opkomst, ca 30 personen. Dat betekent dat ruim 1800 leden (of ouders van) belangrijke informatie hebben gemist. Tja, dan sta je later wel 1-0 achter als je het ergens niet mee eens bent, want je beurt is wel voorbij. In onderstaande een samenvatting van hetgeen is besproken.  

Na het gebruikelijke vaststellen van de agenda en de minuut stilte voor allen die ons ontvallen zijn is de voorzitter Ton van Emmerik ingegaan op de wijzigingen in het bestuur en de vacatures die nog moeten worden ingevuld. Igor van den Essen is – met dank voor zijn inspanningen - afgetreden als bestuurslid Selectievoetbal. Matthijs Ferguson neemt tijdelijk de taken van zijn vader Rob waar. Wie iets heeft met commerciële zaken, communicatie of maatschappelijke activiteiten bijvoorbeeld, wordt van harte uitgenodigd te reageren.

 

De voorzitter heeft de stand van zaken van de Koersnota toegelicht. Onderdelen daarvan hebben de afgelopen tijd al veel aandacht gehad: het selectievoetbal, kunstgras hoofdveld en de kantine met het terras bijvoorbeeld. De Koersnota wordt hierop geactualiseerd.

 

De veldencapaciteit is besproken met de KNVB en met andere verenigingen. Intussen is duidelijk geworden dat ook de beschikbaarheid van voldoende kleedkamers een punt van aandacht moet zijn.

 

Er wordt gewerkt aan een integratie van het technisch beleid voor Junioren en Senioren. Andere onderwerpen zijn ondermeer het damesvoetbal, de planning van wedstrijden en de beschikbaarheid van voldoende scheidsrechters. De eerste overleggen over de Algemene Technische Commissie (ATC) worden met meerdere betrokkenen binnenkort voortgezet. 

 

Hierna is uitgebreid ingegaan op de veldencapaciteit in relatie tot de wens om binnen de voorwaarden en financiële mogelijkheden een goede kunststof hardloopbaan te willen realiseren. Een samenvatting van deze presentatie (herhaling van 31 oktober) is al eerder op de site verschenen (zie bericht 1 nov). De plannen worden verder uitgewerkt; naar verwachting kan het hele voorstel in de ALV van mei 2018 worden behandeld.

 

Fred Veldman heeft het ingevoerde rookbeleid nader toegelicht; duidelijk is dat het een verantwoordelijkheid van allen is om erop toe te zien dat het rookbeleid wordt nageleefd. Fred is verder ingegaan op de te verbeteren verlichting op de velden 3 en 5, het vervangen van de kozijnen van het kleedkamergebouw (voorjaar 2018) en andere onderwerpen als beheer & onderhoud kleedkamers, de vacatures voor de commissie Normen & Waarden en de aandacht voor de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging binnen de gemeente Voorschoten.

 

Peter van Noort is in zijn terugblik op het vorige seizoen ingegaan op de groei van het dames/meidenvoetbal; het geslaagde proces van het weekendvoetbal; het compleet krijgen van de letter-coördinatoren van de Jeugd. De technische staf Jeugd draait op volle toeren; er wordt op een heel behoorlijk niveau gevoetbald; er zijn spelers bezig met de KNVB cursus pupillentrainer; 1 jeugdlid heeft op 17 jarige leeftijd zijn TC III bevoegdheid gehaald; 2 jeugdleden volgen de KNVB opleiding voor het trainen van keepers. Voor de (JAC) Jeugd Activiteiten Commissie wordt nog een enthousiaste voorzitter gezocht.         

 

Matthijs Ferguson memoreert de ledenontwikkeling – vooral groei bij de jeugd – en gaat kort nog even in op nut, noodzaak en de financiën van de gewenste kunststof hardloopbaan. De luifel voor de Jodelhut krijgt nog een winddichte zijwand. Matthijs noemt de hardlooptraining voor de bewoners van Villa Voorschot en dat de vacature coördinator wegatletiek ingevuld is.

 

Penningmeester Arthur Pinkse licht de jaarrekening seizoen 2016-2017 toe. Kort gezegd kan hij melden dat de vereniging er (bijna)  weer gezond voor staat. Uiterlijk eind 2018 is de langjarige lening volledig afgelost en kunnen we weer werken aan ‘meer vet op de botten’. Een woord van dank aan al diegenen die de afgelopen seizoenen hebben bijgedragen aan het strak bewaken van inkomsten, uitgaven en contributieverplichtingen. Dank ook aan alle trouwe en nieuwe sponsoren die, ondanks het moeten missen van de reclameborden langs het hoofdveld, de vereniging juist zijn blijven steunen.

 

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd. Paul van Paassen spreekt namens de commissie zijn grote waardering uit voor de gevoerde administratie. Vooral na een seizoen van uitdagingen bij de selecties, een ¾ seizoen lang geen hoofdveld hebben en het invullen van de vacature kantinebeheerder is het een geweldige prestatie van de hele vereniging om de jaarrekening met zwarte cijfers te kunnen afsluiten. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.  

 

Pieter van Dijken spreekt namens de Raad van Toezicht. De RvT is verheugd te kunnen vaststellen dat de vereniging zich strak heeft gehouden aan de eerder vastgestelde vijf prioriteiten van de Vereniging en dat nu zicht is op een financieel gezonde vereniging. De RvT adviseert de vereniging te blijven toezien op inning van toegezegde sponsorbijdragen en de contributieverplichtingen, en om nog voorzichtig te zijn met het doen van grote uitgaven.

De RvT onderschrijft van harte het advies van de kascommissie.

 

Na deze toelichtingen van de kascommissie en de Raad van Toezicht besluit de ALV – met applaus - het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

 

Peter Dubbeling

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.